To av våre delegater har vært oppe å debattert idag om Organisasjon og vedtekter

Les mer for å se bilder.

Les mer for å se programmet for dag 2. 

Trøndelag Energiforening har sendt delegater og observatører for å være med på landsmøte i Oslo.

Les mer for å se programmet for dag 1. 

El og IT Forbundet Trøndelag stilte 28 spørsmål til 11 parti i Sør- og Nord-Trøndelag foran høstens stortingsvalg. Vi fikk svar fra 9 parti i Nord-Trøndelag og 8 i Sør-Trøndelag. I tillegg valgte Høyre ikke å svare på våre spørsmål, men oversendte i stedet svar på spørsmålene LO sentralt hadde stilt partiene.
Vi kan oppsummere at det er stor forskjell på partiene, fra de som ikke svarte, via FrP i Sør-Trøndelag som avviste 22 av våre krav, til Rødt og SV i Nord-Trøndelag som støttet alle de 28 kravene.

 

Spørsmålene er delt inn i tema:
Pensjon/folketrygden - Arbeidsliv - Offentlig velferd - Sosial dumping - Handelspolitikk - Energipolitikk - Lokaldemokrati

Linker til resultatet av undersøkelsen:
Våre 28 spørsmål/krav.
Oversikt over svarene (ja/nei) i Nord-Trøndelag.
Oversikt over svarene (ja/nei) i Sør-Trøndelag.

Partiene fikk også anledning til å gi kommentarer utover å svare ja/nei, noe de fleste valgte å gjøre. Flere parti hadde vanskelig for å besvare alle spørsmålene, og flere avsto fra å svare på en del spørsmål.
Hele besvarelsen fra det enkelte parti kan leses ved å følge linkene til høyre på siden. Vi gjør oppmerksom på at nummereringen er annerledes i partienes svar enn i oversikten over, men spørsmålene står i samme rekkefølge.

 

Les hele saken på Distriktets hjemmeside

Hva skjer med din rett til full lønn under sykdom?

 
Av: Informasjonsavdelingen i EL og IT Forbundet
25.08.2017

En influensa kan fort koste deg et par tusen lapper om sykelønnsordningen svekkes.

Og til neste år skal IA-avtalen og sykelønnsordningen opp til vurdering. Partiene har ulike syn på hva som bør gjøres.

I dag sikrer sykelønnsordningen full lønn i 50 uker til arbeidstakere som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. IA-avtalen er utformet slik at arbeidstakerne og arbeidsgiverne har et felles ansvar for å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, samt sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet. Det jobbes godt for å få ned sykefraværet i Norge, og vi er på rett vei. 

Det er positivt at både høyre- og venstresiden lover at den ikke vil innføre såkalt karensdag. Det har vært diskutert, og i Sverige er det innført. I nabolandet får ingen penger første sykedag og det er 20 prosent trekk de neste 13 dagene.

Rett til full lønn ved sykdom er fortsatt uavklart. Høyre, Frp og KrF åpner i sine programmer for å endre dagens sykelønnsordning. Venstre uttalte til VG (20.08.2017) at "… Vi ønsker å se på om det er riktig at man skal få 100 prosent sykelønn, når uføre og folk på arbeidsavklaringspenger har atskillig lavere ytelser".

Regjeringens perspektivmelding omhandler norsk økonomi og videreføring av velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Der skriver Høyre og Frp langt på vei at sykelønna bør ned på samme nivå som uføretrygden, noe som betyr en reduksjon til om lag 2/3 av lønn. Sammenholder vi det med det partiprogrammene, hvor Høyre skriver at det vil sette ned et utvalg som skal se på sykelønna, trenger man ikke være rakettforsker for å skjønne at ordningen er i spill.

Det er feil å straffe folk for sykdom. Vi blir smittet av influensaen, selv om vi taper penger på å bli syk. EL og IT Forbundet mener at folk som blir syke eller skadde, skal få beholde levebrødet slik dagens ordning sikrer.

Finn ut hva kutt i sykelønna betyr for deg!

Nærmere om sykelønnsordningen

  • Arbeidstakere har rett til 100 prosent sykelønn fra første sykdomsdag.
  • Fram til 16. sykdomsdag er det arbeidsgiver som betaler sykepengene. Fra 17. sykdomsdag til 50 uker etter oppstått sykdom betaler Nav sykepengene. Da er maksimalbeløpet nå 561 804 kroner (tilsvarende 6G), men de fleste offentlige arbeidsgivere og mange private betaler likevel arbeidstakeren full lønn.
  • To krav for å få sykelønn er at du har vært i jobb i mer enn fire uker, og at inntekten overstiger en halv G. 
  • Etter 50 uker med sykepenger kan pasienten få arbeidsavklaringspenger. Et annet alternativ er varig uførepensjon.

TrønderEnergi kjøper Selbu Energiverks nett- og kraftomsetningsvirksomhet


Generalforsamlinga i Selbu Energiverk AS (SEV) besluttet mandag kveld å overdra nett- og kraftomsetningsvirksomheten i SEV til TrønderEnergi. Samtlige ansatte i SEV som blir berørt av overdragelsen får fortsette i jobben. Kjøpesummen er ikke kjent, men begge parter gir uttrykk for at de er fornøyd. Bildet: Per Otnes (SEV) og Bård Olav Uthus (TrønderEnergi)

Kilde: http://www.nearadio.no/tronderenergi-kjoper-selbu-energiverks-nett-og-kraftomsetningsvirksomhet/

Dermed er en lang og grundig behandling kommet til ende. Mandag kveld startet med et lukket kommunestyre, der de folkevalgte mot tre stemmer sa ja til SEV-styrets innstilling. Deretter gikk kommunestyret over til å bli generalforsamling det kommunalt heleide selskapet og vedtok salg av nett- og kraftomsetningsvirksomheten i SEV til TrønderEnergi, som overtar drifta av SEVs nett og kraftomsetning fra 1. januar 2017. Kraftproduksjonen i SEV og datterselskapet Neanett AS inngår ikke i salget.